BerndtG201x271.jpgBerndt Gustafsson

Berndt Gustafsson var en av de första introduktörerna av kyrko- och religionssociologi vid moderna svenska universitet. Vid sin död 1975 stod Berndt Gustafsson inför utnämnande som professor i religionssociologi vid Lunds universitet.

(se närmare under Historik)

I en minnesbok från 2021, Religionssociologisk mångfald, har ett tiotal forskare låtit sig inspireras av det vetenskapliga arvet efter Berndt Gustafsson. Minnesboken recenseras i Nordic Journal of Religion and Society 25, 2022, 58-60

(se närmare under Utgivning)

I Anders Bäckströms bok från 2023. Religionssociologins pionjärer i Sverige: Om ett akademiskt ämnes framväxt och konsolidering genom ämnespionjärerna Berndt Gustafsson, Göran Gustafsson och Thorleif Pettersson (Skellefteå, SE: Artos & Norma Bokförlag) beskrivs Berndt Gustafssons bakgrund och betydelse för religionssociologin i Sverige.


Utlysning av medel for inom kyrko- och religionssociologi

Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser medel för ansökningar om anordnande av symposier, deltagande i konferens, initiering av forskningsprojekt och publikation. Bidragsbeslut rörande utlysningen 2024-04-15 har meddelats 2024-05-02. Nästa deadline är 15 oktober 2024. Behöriga att söka bidrag ur fondens medel är forskarstuderande och disputerade forskare. Anvisningar finns på länkarna i högerspalten.


Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi, 817602-7095
plusgiro 547813-6 | bankgiro 607-2698
℅ Straarup, Sankt Johannesgatan 4 B, SE-753 11  Uppsala
tfn +46 70 377 2632, e-post