BerndtG201x271.jpgBerndt Gustafsson

Berndt Gustafsson var en av de första introduktörerna av kyrko- och religionssociologi vid moderna svenska universitet. Vid sin död 1975 stod Berndt Gustafsson inför utnämnande som professor i religionssociologi vid Lunds universitet.

(se närmare under Historik)

I en nyutkommen minnesbok (2021), Religionssociologisk mångfald, har ett tiotal forskare låtit sig inspireras av det vetenskapliga arvet efter Berndt Gustafsson.

(se närmare under Utgivning)


Utlysning av medel for inom kyrko- och religionssociologi

Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser 200 tkr för ansökningar om anordnande av symposier, deltagande i konferens, initiering av forskningsprojekt och publikation. Deadline är 15 april 2022. Behöriga att söka bidrag ur medlen är forskarstuderande och disputerade forskare. Anvisningar finns på länkarna i högerspalten.


Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi, 817602-7095
plusgiro 547813-6 | bankgiro 607-2698
℅ Straarup, Sankt Johannesgatan 4 B, SE-753 11  Uppsala
tfn +46 70 377 2632, e-post